Breaking News
Home / ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา / ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

                   

                      สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 พื้นที่ คือ

พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดอบรม ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม ๒๕60

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต จัดอบรม ณ ห้อง Co-working space โรงแรมBlu monkey hub and hotel อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กรกฎาคม 2560)

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารและNotebook สำหรับประกอบการอบรม รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  2. มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
  3. ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่
1.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532
2.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509-10

กำหนดการ

ใบสมัคร พื้นที่จังหวัดสงขลา

ใบสมัครพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

About gris

Check Also

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *