Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่น 2 และรุ่น 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่น 2 และรุ่น 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา

                        ตามที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 นั้น
                       จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ดังรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่นลงทะเบียน ในเวลา 08.00 น. ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532

รายชื่อรุ่นที่ 2
รายชื่อรุ่นที่ 3

About gris

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                      สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  และ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *