Breaking News
Home / ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา / ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

                                                   

 

 

 

                         กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจใหม่ๆ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการเดิม ผู้ประกอบการใหม่ และทายาทธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจและผ่านการสัมภาษณ์คัดเลือกจากคณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรม จำนวน 39 คน โดยกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมได้รับเกียรติจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาชีพมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย

          1. การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ: การอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้านการจัดการและการวางแผนธุรกิจ เน้นแนวทางตัวอย่างกรณีศึกษาผสมผสานความรู้เชิงวิชาการรวมทั้งจากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มทักษะต่างๆ เพื่อจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas) วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนจริงและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ
          2. การให้คำปรึกษาแนะนำ: ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำปัญหาและอุปสรรคหรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดตั้งธุรกิจเข้าปรึกษาขอคำแนะนำด้านต่างๆ

รายละเอียดการถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา

1. วันที่ 18 มี.ค.60 การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ วิทยากรโดย คุณนิรันดร์ จินดานาค ,คุณนิศาชล คชคีรีเดชไกร
2. วันที่ 19 มี.ค.60 การสร้างโมเดลแบบจำลองธุรกิจ 1 วิทยากรโดย  คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด
3. วันที่ 25 มี.ค.60 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วิทยากรโดย คุณสมพงค์ เดชสุรางค์
4. วันที่ 26 มี.ค.60 Trend การตลาดออนไลน์ 4.0  วิทยากรโดย คุณติวากรณ์ คำจุน
5.  วันทีี่ 1 เม.ย.60 การวางแผนการตลาด  วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
6. วันที่  2 เม.ย.60 การใช้นวัตกรรมและเทคนิคการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ   วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
7. วันที่ 8 เม.ย.60 บัญชีและภาษีอากร   วิทยากรโดย  อาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ,อาจารย์ ดร.ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
8. วันที่ 9 เม.ย.60 การเงินและการลงทุน วิทยากรโดย  อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
9. วันที่  22 เม.ย.60 การสร้างโมเดลแบบจำลองธุรกิจ 2  วิทยากรโดย  คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด
10. วันที่  23 เม.ย.60 เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการ (Pitching)  วิทยากรโดย คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด
                   

                     ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ เพื่อรับคำชี้แนะต่อคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ นักวิชาการ ผู้แทนจากสถาบันการเงิน และผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะดำเนินการขออนุมัติวุฒิบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในลำดับต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม

About gris

Check Also

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

                         มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 4 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *