Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
                         โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 60 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 35 ท่านเท่านั้น
วิทยากรบรรยายโดย รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
                              • คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่านเท่านั้น)
                              • บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,200 บาท

                          สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
1.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509 081-4457901 E-mail : grissada@hotmail.com
2.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532

ดาวน์โหลด
รายละเอียดโครงการ 
กำหนดการ 
ใบสมัคร 

About gris

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                      สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  และ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *