Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักวิชากศิลปศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักวิชากศิลปศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่

                  ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม  และทีมงานคุณภาพจากสำนักวิชาต่างๆ  ได้แก่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดย ผศ.ดร. อมรศักดิ์  สวัสดี  อาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร  และจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์  โดยอาจารย์ ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ และ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย ร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการ  “วลัยลักษณ์บูรณาการ  ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอำเภอท่าศาลา  โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กำหนด kick off โครงการแรก “ศิลปะขยะทะเลโลก”  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

About gris

Check Also

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *