Breaking News
Home / 2560 / August

Monthly Archives: August 2560

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20” (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)

                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018) โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินงานในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)    ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยกระดับผลงานของเยาวชนไทยไปสู่เวทีระดับนานาชาติ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา               …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                      สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยได้จัดอบรม ระหว่างวันที่  20-21 กรกฎาคม 60  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารศูนย์บรรณสาร   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการตอบรับจากนักวิจัย และผู้ประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ โดยเฉพาะสายสุขภาพเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 ราย …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ, วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกว่า 125 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้                     รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วม

                ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 มุ่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช                  โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา