Breaking News
Home / 2560 / December

Monthly Archives: December 2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่/พื้นที่ วันที่/เวลา สถานที่ หมดเขตรับสมัคร รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 16.00 น. ห้องจงกลนี ชั้น 2 …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา