Breaking News
Home / gris

gris

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “การดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบื้อง”ประจำเดือนมกราคม 2561

                   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “การดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบื้อง”ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

                    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบข้อเสนอโครงงานและรับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 27 โครงงานจาก 15 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้โดยแบ่งเป็นสาขา 7 สาขา คือ สาขาชีววิทยา จำนวน 8 โครงงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่/พื้นที่ วันที่/เวลา สถานที่ หมดเขตรับสมัคร รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 16.00 น. ห้องจงกลนี ชั้น 2 …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20(YSC 2018)

                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาโครงงานพร้อมแนะนำเทคนิคการเขียนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก               …

Read More »

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 “โครงการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเทศบาลนครศรีธรรมราช

                   โดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการการตรวจประเมินสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต ชีพจร และออกซิเจนในเลือด) การวัดส่วนประกอบของร่างกาย (มวลกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน) การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทดสอบความสามารถในการทรงตัว และการให้บริการคำปรึกษาและรักษาทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น แก่ประชาชนทั่วไป ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ (ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน) สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการและเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษากับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

                    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 6 กิจกรรมย่อย ตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                             การเข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวนั่น จัดขึ้น …

Read More »

กิจกรรมประชุมเครือข่ายความต้องการองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

                                      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ เป็นหลักในถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่ความยั่งยืน                อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันเพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

                         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันขึ้น  เพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทำทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพระดับสถาบัน                         โดยปีงบประมาณ 2561  สำนักวิชาต่างๆ มีการจัดส่งโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มีจำนวน 28 โครงการ และในลำดับต่อไปศูนย์บริการวิชาการ จะส่งแบบฟอร์มโครงการเพื่อให้เพิ่มเติมข้อมูล …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีการเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นท่าศาลา   ได้จัดขึ้นกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายและเปิดกิจกรรมการประชุมดังกล่าว และ ผศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวสรุปวัตถุประสงค์และที่มาของกิจกรรมที่จัดขึ้น พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับทีมทำงานของ รพสต.บ้านโมคลาน 7 ท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาทดลองและปรับปรุงแอฟฟริเคชั่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโมคลาน ซึ่งได้ออกแบบและกำหนดข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างกลุ่มข้อมูลร่วมกันกับนักวิชาการของ รพสต.บ้านโมคลาน เพื่อเตรียมนำข้อมูลและความรู้ที่ได้มาพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ระยะต่อไป โดยได้ข้อมูลเป้าหมายจำนวน …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                             สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 หลักสูตร ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการอบรมในทุกหลักสูตรผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เนื้อหาการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา