Breaking News
Home / gris (page 2)

gris

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ, วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกว่า 125 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้                     รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วม

                ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 มุ่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช                  โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                     สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง   ณ ห้องบัวชมพู ชั้น 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์  ทีปะนาวิน  กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้                 …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา