Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันเพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

              & …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

              & …

Read More »