Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ

กิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 เมษายน 2560 ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย และนักศึกษาแพทย์ปี 2 ในการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ผู้มาเที่ยวชมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เป็นจำนวนมาก และต้องขอขอบคุณคณะบุคลากรจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในครั้งนี้  

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคขุน ในหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง”

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงโคให้แก่กลุ่มสมาชิกโคแม่พันธุ์และโคขุน ม.วลัยลักษณ์ และผู้สนใจทั่วไปโดยการเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 ราย สำหรับกิจกรรมการเสวนา มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคขุนร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ดังนี้ 1. คุณบรรเทิง ทิพย์มณเฑียร นักส่งเสริมการเลี้ยงโคครบวงจร จากสำนักงานปศุสัตว์ จ.สุราษฎร์ธานี 2. คุณสุนันท์ ไชยคง เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ 3. คุณสุพจน์ ไชยพงศ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนแปลงใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล 4. คุณอุดร วิบูลย์ศิลป์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคขุน ต.ทุ่งปรัง 5. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6. อาจารย์จันทิรา วงศ์เณร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั้งเกษตรกรในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน “เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประชารัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อย่างต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหมู่บ้านแม่ข่ายที่สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ด้วยวิทยากรท้องถิ่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินงานมีดังนี้ ๑. หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง และตำบลไสหมาก …

Read More »