Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น

                                           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม​ 2561 ​​สำ​นักวิชา​เภสัชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์​บริการ​วิชาการ มหา​วิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​ กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมดังกล่าวให้บริการตรวจวัดความดัน​ ตรวจเบาหวาน​ ให้ความรู้​ด้านยา ฯลฯ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์​ สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับความสนใจ​จากประชาชน​ทั่วไปอย่างคับคั่ง

Read More »

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุม “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในงานประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการ กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.40 น. ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อนึ่ง เพื่อเป็นการรับฟังกรอบแนวทางในการเขียนโครงการ เพื่อยื่นของบประมาณในการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ ตัวแทนของสำนักวิชาต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการพันธะกิจสัมพันธ์กับชุมชนประจำปี 2561(28 โครงการ) รวมถึง คณาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวนโยบายการรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผ่าน …

Read More »

ผู้แทนจากฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ “งานวิชาการรับใช้สังคม”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.20 น.  ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้แทนจากฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ  ร่วมกับคณะนักวิจัย (คุณปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ และคุณรัชฎา  คชแสงสันต์) จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.4 0น. ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การประชุมดังกล่าว จัดโดย มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  

Read More »

ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ประชุมหารือร่วมกับสำนักประมงจังหวัดนครศรีฯ เกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา

                                         วันที่ 22 มีนาคม 2561 (เวลา 09.52 – 11.30 น. ) ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย นายประพันธ์ หัวหน้าฝ่ายฯพร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว ร่วมกับนายธีรพงศ์ ไกรนรา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 6 กิจกรรมย่อย  ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต. นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช …

Read More »

ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษลงพื้นที่เพื่อยืนยัน/เพิ่มเติมโครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า(VC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.30 น. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (VC) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกับ                   ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมและความต้องการของกลุ่มมังคุดแปลงใหญ่ คุณพรศรี โชติพันธ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผล บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการยืนยันและเพิ่มเติมโครงการที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคลินิกเทคโนโลยี เครือข่าย อันจะก่อให้เกิดการทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค ประจำปี …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “การดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบื้อง”ประจำเดือนมกราคม 2561

                   เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ “การดูแลสุขภาพและให้ความรู้เบื้อง”ประจำเดือนมกราคม 2561 ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

Read More »

กิจกรรมประชุมเครือข่ายความต้องการองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

                                      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ เป็นหลักในถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่ความยั่งยืน                อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันเพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

                         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับสถาบันขึ้น  เพื่อชี้แจงการยกระดับงานบริการวิชาการสู่โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และทำทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพระดับสถาบัน                         โดยปีงบประมาณ 2561  สำนักวิชาต่างๆ มีการจัดส่งโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มีจำนวน 28 โครงการ และในลำดับต่อไปศูนย์บริการวิชาการ จะส่งแบบฟอร์มโครงการเพื่อให้เพิ่มเติมข้อมูล …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอท่าศาลา จัดเวทีการเรียนรู้บทเรียนสร้างความเข้มแข็งของกลไกการทำงานร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายใต้โครงการบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นท่าศาลา   ได้จัดขึ้นกิจกรรมขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับภาคีเครือข่ายและเปิดกิจกรรมการประชุมดังกล่าว และ ผศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวสรุปวัตถุประสงค์และที่มาของกิจกรรมที่จัดขึ้น พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรให้กับทีมทำงานของ รพสต.บ้านโมคลาน 7 ท่าน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาทดลองและปรับปรุงแอฟฟริเคชั่น การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโมคลาน ซึ่งได้ออกแบบและกำหนดข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างกลุ่มข้อมูลร่วมกันกับนักวิชาการของ รพสต.บ้านโมคลาน เพื่อเตรียมนำข้อมูลและความรู้ที่ได้มาพัฒนาแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ระยะต่อไป โดยได้ข้อมูลเป้าหมายจำนวน …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา