Breaking News
Home / ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course)

                  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง) สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3

                          สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                   โอกาสนี้ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม …

Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1”

                                           เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ”การสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                  …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 6 รุ่น ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) จำนวน 4 รุ่น และหลักสูตรก้าวหน้า (Advance Course) จำนวน 2 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1  ได้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 19 – …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 จ.สงขลา

                                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3   ณ ห้องหาดใหญ่  โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลาระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยวัฒน์  ทีปะนาวิน  กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด …

Read More »

อบรมอาชีพเกษตรกร “เกษตรผสมผสาน(สวนสมรม)ตามศาสตร์พระราชา ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561

“วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561” สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ  ในหัวข้อ “เกษตรผสมผสาน (สวนสมรม) ตามศาสตร์พระราชา” ในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณนิพนธ์ สุขสะอาด เกษตรจังหวัดพังงา เป็นวิทยากร มีเกษตรกรและกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ร่วม 60 คน เข้าร่วมฟังกิจกรรมดี ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลพรหมโลกนำคณะมาร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน การฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเกษตรแบบผสมผสาน หรือ สวนสมรม นั่นเพื่อเป็นการใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาในเรื่องการทำเกษตรผสมผสาน หรือที่คนนครศรีธรรมราช เรียกติดปากว่า …

Read More »

ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา 

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2561 ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา รายชื่ออบรมประมาณราคา61-สงขลา

Read More »

ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ดาวน์โหลดรายชื่อ

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2018 กับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลก

                  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้จากกิจกรรมโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17  มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC),  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition: YSC), การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Young’s Electronics …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 / 13.00-16.00 น.        ห้องบัวชมพู  โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา