Breaking News
Home / ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 25 …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                       สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60  ณ ห้อง จงกลนี  ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย  การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40  ท่านเท่านั้น วิทยากรบรรยายโดย …

Read More »

ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

                                          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดอบรม ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปิดรับสมัคร วันที่ …

Read More »

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

                                                                                   กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรมเท่าทันอาเซียน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 โดยรุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน การอบรมในครั้งนี้มีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง …

Read More »