Breaking News
Home / ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ, วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกว่า 125 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้                     รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                                              สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม         …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                     สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง   ณ ห้องบัวชมพู ชั้น 3 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์  ทีปะนาวิน  กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้                 …

Read More »

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 4 เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี

                         มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 4 สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ, ระดับชำนาญพิเศษ, ระดับชำนาญงาน, ระดับอาวุโส, ข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ การอบรมดังกล่าวสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น             สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                  1. คุณปรียารัตน์ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 25 …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                       สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60  ณ ห้อง จงกลนี  ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย  การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40  ท่านเท่านั้น วิทยากรบรรยายโดย …

Read More »

ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

                                          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดอบรม ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปิดรับสมัคร วันที่ …

Read More »

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

                                                                                   กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรมเท่าทันอาเซียน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 โดยรุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน การอบรมในครั้งนี้มีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง …

Read More »