Breaking News
Home / ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

ข่าว ฝึกอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018)

                    เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบข้อเสนอโครงงานและรับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 27 โครงงานจาก 15 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้โดยแบ่งเป็นสาขา 7 สาขา คือ สาขาชีววิทยา จำนวน 8 โครงงาน, สาขาคอมพิวเตอร์ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่/พื้นที่ วันที่/เวลา สถานที่ หมดเขตรับสมัคร รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 – 16.00 น. ห้องจงกลนี ชั้น 2 …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20(YSC 2018)

                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาโครงงานพร้อมแนะนำเทคนิคการเขียนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก               …

Read More »

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 “โครงการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่” ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเทศบาลนครศรีธรรมราช

                   โดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้บริการการตรวจประเมินสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต ชีพจร และออกซิเจนในเลือด) การวัดส่วนประกอบของร่างกาย (มวลกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมัน) การทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การทดสอบความสามารถในการทรงตัว และการให้บริการคำปรึกษาและรักษาทางกายภาพบำบัดเบื้องต้น แก่ประชาชนทั่วไป ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ (ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน) สนามหน้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการและเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษากับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

                    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 6 กิจกรรมย่อย ตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560                             การเข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวนั่น จัดขึ้น …

Read More »

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                             สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 หลักสูตร ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการอบรมในทุกหลักสูตรผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เนื้อหาการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20” (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)

                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018) โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินงานในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)    ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6 หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยกระดับผลงานของเยาวชนไทยไปสู่เวทีระดับนานาชาติ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา               …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                      สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยได้จัดอบรม ระหว่างวันที่  20-21 กรกฎาคม 60  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารศูนย์บรรณสาร   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการตอบรับจากนักวิจัย และผู้ประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ โดยเฉพาะสายสุขภาพเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 ราย …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ, วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกว่า 125 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้                     รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วม

                ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 มุ่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช                  โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา