Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                      สถาบันวิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย  วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยได้จัดอบรม ระหว่างวันที่  20-21 กรกฎาคม 60  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารศูนย์บรรณสาร   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการตอบรับจากนักวิจัย และผู้ประกอบอาชีพในสายงานต่างๆ โดยเฉพาะสายสุขภาพเข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 ราย …

Read More »

ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จับมือมูลนิธิพัฒนาข้าราชการอบรมผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 ข้าราชการทั่วประเทศแห่เข้าร่วม

                ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4 มุ่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รับทราบปัญหาของระบบราชการ เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ และเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช                  โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญสมัครเข้าอบรม การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 2

                         สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติที่พบบ่อยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสายสังคม รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล                          โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน รุ่นที่ 3 ณ ห้องหาดใหญ่ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM)  เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 3 ณ ห้องหาดใหญ่  โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 15 -16 มิถุนายน พ.ศ.  2560 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป                    สำหรับการจัดฝึกอบรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ …

Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักวิชากศิลปศาสตร์และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่

                  ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม  และทีมงานคุณภาพจากสำนักวิชาต่างๆ  ได้แก่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร โดย ผศ.ดร. อมรศักดิ์  สวัสดี  อาจารย์ภูสิต  ห่อเพชร  และจากสำนักวิชาศิลปศาสตร์  โดยอาจารย์ ดร.สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ และ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย ร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการ  “วลัยลักษณ์บูรณาการ  ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอำเภอท่าศาลา  โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กำหนด kick off โครงการแรก “ศิลปะขยะทะเลโลก”  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ชายหาดท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช

Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ร่วมกับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ร่วมหารือในการจัดโครงการพัฒนาชายหาดในอำเภอท่าศาลา

                                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ร่วมหารือกับ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี , อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และ อาจารย์สุธาทิพย์ โมราลาย จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ถึงโครงการพัฒนาชายหาดในอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน อ.ท่าศาลา โดยจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ชายหาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางภาคประชาชน นักเรียน และชุมชน ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งโครงการหนึ่ง  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่น 2 และรุ่น 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา

                        ตามที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 นั้น           …

Read More »