Breaking News

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 25 …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่น 2 และรุ่น 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา

                        ตามที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 นั้น           …

Read More »

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                       สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม โดยจะจัดอบรม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิ.ย. 60  ณ ห้อง จงกลนี  ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย  การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40  ท่านเท่านั้น วิทยากรบรรยายโดย …

Read More »

ขอเชิญสถาปนิก วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 พื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

                                          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่จังหวัดสงขลา จัดอบรม ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปิดรับสมัคร วันที่ …

Read More »

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (NEC 21) ร่วมสร้างโอกาส เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจ พร้อมขยายเครือข่ายธุรกิจ กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560

                                                                                   กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ (NEC 21) พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560 ในปีนี้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินการจัดโครงการมาเป็นรุ่นที่ 21 …

Read More »

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ

กิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาประจำเดือนเมษายน วันที่ 28 เมษายน 2560 ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย และนักศึกษาแพทย์ปี 2 ในการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ผู้มาเที่ยวชมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เป็นจำนวนมาก และต้องขอขอบคุณคณะบุคลากรจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่มาร่วมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในครั้งนี้  

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 มุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพสถาปัตยกรรมเท่าทันอาเซียน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2560 โดยรุ่นที่ 1 ได้เริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน การอบรมในครั้งนี้มีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม ให้ความรู้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคขุน ในหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง”

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการขุนโคระยะสั้นผลตอบแทนสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงโคให้แก่กลุ่มสมาชิกโคแม่พันธุ์และโคขุน ม.วลัยลักษณ์ และผู้สนใจทั่วไปโดยการเสวนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจกว่า 80 ราย สำหรับกิจกรรมการเสวนา มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคขุนร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา ดังนี้ 1. คุณบรรเทิง ทิพย์มณเฑียร นักส่งเสริมการเลี้ยงโคครบวงจร จากสำนักงานปศุสัตว์ จ.สุราษฎร์ธานี 2. คุณสุนันท์ ไชยคง เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ 3. คุณสุพจน์ ไชยพงศ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนแปลงใหญ่ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล 4. คุณอุดร วิบูลย์ศิลป์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงโคขุน ต.ทุ่งปรัง 5. อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 6. อาจารย์จันทิรา วงศ์เณร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช …

Read More »

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สร้างความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา การบูรณาการความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อดำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั้งเกษตรกรในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน “เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประชารัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) อย่างต่อเนื่อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างหมู่บ้านแม่ข่ายที่สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ด้วยวิทยากรท้องถิ่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาเป็นพี่เลี้ยงด้านวิชาการ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมดำเนินงานมีดังนี้ ๑. หมู่บ้านฟาร์มปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลานิล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง และตำบลไสหมาก …

Read More »