ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu
ขอเชิญร่วมฟังการถ่ายทอดสด สัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

ตามที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” สำหรับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 250 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP โดยจะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 3301 อาคารเรียน รวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมสัมมนาวิชาการครบตามจำนวนแล้ว นั้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการดังกล่าวในห้องสัมมนานอกเหนือจากรายชื่อที่ลงทะเบียน สามารถร่วมฟังการถ่ายทอดสดสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์” ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.10 – 12.00 น. และ 13.00 – 14.00 น. ผ่านสื่อดังนี้

  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบ ความถี่ 93.5 MHz.
  • เพจ Facebook สวท.นครศรีธรรมราช
  • Youtube Channel สวท.นครศรีธรรมราช
  • Website สวท.นครศรีธรรมราช nakhonsi.com/radio