หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

มาตรฐานกลาง 5ส

ภาพการดำเนินงาน

ผลการประเมิน

ร่วมกันสร้างวินัย

ผลการตรวจประเมินหน่วยงาน

ผลการตรวจประเมินตนเอง

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 55