มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังในการทีจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ซึ่งอยู่บน พื้นฐานของการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เครื่องมือ 5ส เป็นเครืองมือที่สําคัญในการบริหารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการ ทํางานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะทําให้บุคลากรสามารถทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตการทํางานที่ดี และมีสุขภาพที่ดี ซึงนําไปสู่ประสิทธิภาพการ ดําเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้เครืองมือ 5ส เป็นเครืองมือพื้นฐานสําหรับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นภารกิจ สําคัญในการดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน โดยผลการดําเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของหัวหน้า หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จำนวนคนดู: 20