ผู้บริหาร /บุคลากร ศูนย์บริการวิชาการ CAS Team

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

Asst.Prof.Dr. Amonsak Sawusdee

บุคลากร

นายสุขุม ศรีสมบัติ

นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

The Center for Academic Service Walailak University

Walailak University 222 Thaiburi, Thasala district Nakhon si thammarat 80160 Thailand

จำนวนคนดู: 15