ประเมิน5ส

หน้าหลัก

คณะกรรมการ

การแบ่งพื้นที่

เป้าหมาย

แผน & ผล

ภาพการดำเนินงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

แนวปฏิบัติในการจอดรถของบุคลากรในหน่วยงาน

ร่วมกันสร้างวินัย

1.รถบุคลากรทุกคันต้องลงทะเบียนและตราอนุญาตเข้า-ออก ที่ออกจากส่วบริการกลาง
2.การจอดรถให้จอดรถในบริเวณลานจอดรถโดยไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
3. จอดรถหันหน้าออกเพื่อความปลอดภัย และห้ามจอดรถขวางหน้ารถคันอื่น
4. ไม่จอดรถในที่ห้ามจอดที่มีเส้นขาวแดง หรือบริเวณที่เป็นขอบทาง (ตามมาตรฐานกลางที่ 17 ข้อ 4)

แนวปฏิบัติของบุคลากรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

กิจกรรม 5 ส. ศบว.
กิจกรรม 5 ส. ศบว.
กิจกรรม 5 ส. ศบว.

1. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในอาคาร เพลิงไหม้หรือเหตุอื่นๆ ให้บุคลากรออกจากจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ไปยังจุดรวมพลภายนอกอาคาร
2. ให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานตรวจนับ/ขานชื่อบุคลากรของแต่ละงาน
3. ใช้สื่อ Social Midia (Line) ที่ทุกงานและส่วนสื่อสารองค์กร มีอยู่แล้ว
4. ให้ทุกคนไปรวมตัวในจุดที่ปลอดภัยที่สุด
5. เมื่อมีเหตุที่ต้องลาปฏิบัติงาน โดยให้แจ้งเพื่อทราบในไลน์กลุ่มส่วนสื่อสารองค์กรและงานธุรการจะสรุปจำนวนพนักงานในแต่ละวัน ลงบันทึกไว้ใน Note ของกลุ่มไลน์ (ตามมาตรฐานกลางที่ 17 ข้อ3)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673528 โทรสาร 075-673525

 

จำนวนคนดู: 16