Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

บริการวิชาการรับใช้สังคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ  สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ ดร. รุจิกรณ์  รัตนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในกิจกรรม โควิด-19 กับการเฝ้าระวังตัว ภายใต้โครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสูงบน ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
         กิจกรรมมุ่งเน้นความรู้การเฝ้าระวังตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 การแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโควิด-19 การป้องกัน เฝ้าระวัง และวัคซีน และการจับรางวัลรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนท่าสูงบนให้เป็นต้นแบบสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์+

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal)

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานสร้างสุขนครศรีธรรมราชขับเคลื่อน “นครศรีฯ อยู่ดีมีสุข” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง (New Normal) โดยได้รับเกียรติจาก นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “นครศรีฯ อยู่ดี มีสุข ในวิถี New normal” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำไล สมรักษ์ หัวหน้าโครงการสานงานเสริมพลังก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี new normal ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์การปกครองท้องถิ่น จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Previous slide
Next slide
จำนวนคนดู: 9