ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบฟอร์มการประเมิน ITA

แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการวิชาการ
แนวทางการให้บริการวิชาการ
แนวทางการให้บริการวิชาการรับใช้สังคม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จำนวนคนดู: 81