ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหาร / บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ

ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรศักดิ์ สวัสดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

บุคลากร

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นายสุขุม ศรีสมบัติ
นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวศรัญญา ทองอยู่
นางสาวศรัญญา ทองอยู่

พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางกาหลง รักขพันธ์

นางกาหลง รักขพันธ์

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นางสาวกนิษฐา เอียดมาก

นางสาวกนิษฐา  เอียดมาก

พนักงานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

ฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นายสุขุม ศรีสมบัติ
นายสุขุม ศรีสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

นายกฤษฎา ศรีสว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นางสาวนวลพิศ มีเดชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

นายกฤตยชญ์ ฤทธิจักร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายบริการวิชาการและสื่อเผยแพร่

ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นายประพันธ์ พัฒน์ทอง
นายประพันธ์ พัฒน์ทอง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นายเสมอไหน เพ็งจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวกัญญารัตน์ งามเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นางสาวณัฐนิช เสือเดช

นางสาวณัฐนิช เสือเดช​

พนักงานธุรการ


ฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

นายเจษฎา ผ่องแผ้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฝ่ายวิชาการรับใช้สังคม

จำนวนคนดู: 1,304