ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลแผนการผลิตรายการโทรทัศน์วลัยลักษณ์ สู่สังคม

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคใต้ (NBT South) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. และ

ทางสถานี มีดีทีวีช่อง 9HI Cable TV นครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 14.00 น.


วัน เวลา และสถานที่จะบันทึกเทปรายการ   (กรุณาแจ้งก่อนวันออกอากาศ ๑ สัปดาห์)

หมายเหตุ : สำหรับวันออกอากาศที่หน่วยงานของท่านได้รับการจัดสรรนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานผลิตและเผยแพร่บริการวิชาการ

คุณสุขุม  ศรีสมบัติ  โทร.๓๕๐๘ หรือ 081-4771532

คุณกนิษฐา เอียดมาก โทร.๓๕04 หรือ 093-7471455

จำนวนคนดู: 30