Home / ข่าวบริการวิชาการ / สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโปรแกรม Autodesk Revit 2017 จำนวน 5 รุ่น เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะวิชาชีพให้เท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน

                    สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2560 ได้รับความสนใจจากสถาปนิกวิชาชีพ, วิศวกรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมกว่า 125 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                    รุ่นที่ 1 จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ ห้องจงกลนี โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

                    รุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                    รุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสงขลา โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                     รุ่นที่ 4 จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องCo-working space โรงแรมBlu monkey hub and hotel อ.เมือง จ.ภูเก็ต

                     รุ่นที่ 5 จัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องCo-working space โรงแรมBlu monkey hub and hotel อ.เมือง จ.ภูเก็ต

                      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรม Autodesk Revit อาจารย์พิเศษบรรยายให้แก่บริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เกี่ยวกับโปรแกรมด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีผลงานวิจัย ผลงานออกแบบ และผลงานเขียนมากมายและคุณชนชัย กุลจิตติภาคย์ จากบริษัท VR Digital จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมมีการแนะนำ Software Autodesk Revit 2017 การเขียนกริดเสาและผนัง การใส่Room และการคิดพื้นที่ห้อง การใช้คำสั่ง Modify ต่างๆ การใส่ประตูและหน้าต่าง การใส่พื้น การใส่ฝ้าเพดาน การใส่เฟอร์นิเจอร์และแสงสว่าง การทำทัศนียภาพและการRender การจัด Sheet การทำเอกสารแบบ การพิมพ์และการพิมพ์แบบ ซึ่งหลังการอบรมดังกล่าวผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจการใช้งาน Autodesk Revit และรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ รวมทั้งมีทักษะของการทำงานของโปรแกรม (Basic Workflow) เพื่อการต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้งานหรือเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

                  ประมวลภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1
                  ประมวลภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2
                  ประมวลภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3
                  ประมวลภาพกิจกรรม รุ่นที่ 4
                  ประมวลภาพกิจกรรม รุ่นที่ 5

Facebook Comments

About gris

Check Also

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

    & …