Home / ข่าวบริการวิชาการ / สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

                               

                             สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดภาคใต้ตอนบน สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 หลักสูตร ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการอบรมในทุกหลักสูตรผู้เข้ารับอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เนื้อหาการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองต่อไป โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปกว่า 200 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ กลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ จัดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา, อาจารย์ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล, คุณปิยะ คะหะปะนะ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ จัดอบรมระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่ 3 หัวข้อ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจออนไลน์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรที่ 3

หลักสูตรที่ 4 หัวข้อ การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์, อาจารย์ศักดิ์ชัย เมืองศรีนุ่น  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์, คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด อุทยายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรที่ 4

หลัดสูตรที่ 5 หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560 วิทยากรโดย คุณปฏิวัติ เกตุเลิศประเสริฐ, คุณสิทธิพงษ์ จันทร์ปรุง สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตรที่ 5

Facebook Comments

About gris

Check Also

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

    & …