Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมประชุมเครือข่ายความต้องการองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมประชุมเครือข่ายความต้องการองค์ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน ร่วมกับผู้บริหารและนักวิชาการจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

                     

                เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยการนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับและนำเสนอยุทธศาสตร์ของศูนย์บริการวิชาการ เป็นหลักในถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม สู่ความยั่งยืน
               อนึ่งการประชุมในครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) คือ คุณสิฐธิชัย อินทร์ชัย ผู้จัดการแผนกอาวุโสกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร   และคุณเสมอไหน เพ็งจันทร์ นักวิชาการอาวุโสกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และคณะ
               การพัฒนาอาชีพที่เริ่มจากโจทย์ความต้องการประเด็นเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม กลยุทธิ์กระบวนการดำเนินงานช่องสาริกาโมเดล ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และการขยายผลในเชิงพื้นที่ ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ที่จะนำมาขับเคลื่อนเชิงพื้นที่รายล้อมมหาวิทยาลัยสู่การทำงานบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน ขยายผลในเชิงพื้นที่อื่นต่อไป

Facebook Comments

About gris

Check Also

ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

    & …