Home / ข่าวบริการวิชาการ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการและเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษากับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมยื่นข้อเสนอโครงการและเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษากับสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

                    เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา และคณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมงโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 6 กิจกรรมย่อย ตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      

                     การเข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคางานจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวนั่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีฯ จังหวัดนครศรีฯ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่านพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณธีรพงศ์ ไกรนรา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง    ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคุณสมเกียรติ ขวัญเมือง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส เป็นประธานกรรมการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการฯ จากสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีฯ เข้าร่วม

                       จากนั้น ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยลักษณ์ฯ เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับท่านพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีฯ เกี่ยวการจัดทแผนยุทธศาสตร์ประมงในพื้นที่จังหวัด และแนวทางการบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมอาชีพผู้เพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดและน้ำเค็ม ในฐานะสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ในการยกระดับอุตสาหกรรมประมง ต่อไป

ข่าวและภาพโดย : นางสาวพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

Facebook Comments

About gris

Check Also

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

    & …