Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20(YSC 2018)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบทุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20(YSC 2018)

 

                   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค(ภาคใต้) ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้นักเรียนนำไปพัฒนาโครงงานพร้อมแนะนำเทคนิคการเขียนโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวแสดงความยินดีและมอบทุนให้กับนักเรียนที่โครงงานผ่านการคัดเลือก

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า พิธีมอบทุนสนับสนุนการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (Young Scientist Competition 2018: YSC 2018) ในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อมอบทุนสนับสนุนแก่นักเรียนผู้ที่โครงงานผ่านการคัดเลือก และแนะนำให้เข้าใจถึงการดำเนินการจัดทำโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ โดยปีนี้การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 113 โครงงาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 28 โครงงาน จาก 16 โรงเรียน ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะนำมาประกวดรอบผลงานโครงการอีกครั้ง ในวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2018 ในปีนี้ทุกคน ที่ได้แสดงความสามารถ และเป็นกำลังใจให้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาโครงงานให้ผ่านการคัดเลือกไปยังรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการเขียนโครงงานอย่างไรให้เข้ารอบ

              นักเรียนผู้ผ่านการพิจารณาโครงงานและได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จำนวน 28 โครงงานจาก 16 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้
1. โครงงานสาขาชีววิทยา จำนวน 8 โครงงาน
2. โครงงานสาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงงาน
3. โครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3โครงงาน
4. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 โครงงาน
5. โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 4 โครงงาน
6. โครงงานสาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 5 โครงงาน
7. โครงงานสาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ จำนวน 3 โครงงาน

              หลังพิธีมอบทุน นักเรียนผู้เข้าประกวดโครงงานพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาเพื่อรับคำแนะนำในการพัฒนาโครงงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แต่ละสาขาให้คำแนะนำการเขียนโครงงาน ดังนี้

        –   สาขาชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   และ อาจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
         –  สาขาคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
         –  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
         –  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ และอาจารย์ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
         –  สาขาคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตเจนการ อาจารย์ ดร. ประถมจิต ขจรเจริญกุล และอาจารย์ ดร. สุดธิดา สังข์พุ่ม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
         –  สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์ อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รายชื่อทีมพัฒนาที่ได้รับทุน

ประมวลภาพ 

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

Facebook Comments

About gris

Check Also

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

    & …