Home / ข่าวบริการวิชาการ / ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

          สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นพื้นฐาน (Basic Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 4 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

รุ่นที่/พื้นที่วันที่/เวลาสถานที่หมดเขตรับสมัคร
รุ่นที่ 1

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 16.00 น.
ห้องจงกลนี ชั้น 2
โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 2

พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
09.00 – 16.00 น.
ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 กุมภาพันธ์ 2561
รุ่นที่ 3

พื้นที่จังหวัดสงขลา

29 – 31 มีนาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
ห้องหาดใหญ่ ชั้น 1

โรงแรมหรรษา เจบี

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

15 มีนาคม 2561
รุ่นที่ 4

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

26 – 28 เมษายน 2561
09.00 – 16.00 น.
โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

10 เมษายน 2561

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน AutoCAD เบื้องต้น
  • ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)

  • สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท
  • สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท

การโอนเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8

  • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณปรียารัตน์ โทรศัพท์ 062 – 9013254,  075 – 673532

*** โครงการสนับสนุน Notebook สำหรับประกอบการอบรม ***

** รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น **

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าอบรม
ดาวน์โหลด Basic Course
ดาวน์โหลดใบสมัครBIM Basic

Facebook Comments

About gris

Check Also

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 (Advance Course)

    & …