Breaking News
Home / 2561 / March / 08

Daily Archives: 08/03/2561

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 / 13.00-16.00 น.        ห้องบัวชมพู  โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา