Home / ข่าวบริการวิชาการ / รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง

                  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อพิจารณา ขั้นตอนและรายละเอียดของการประมาณราคาก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม จำนวน 4 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00 / 13.00-16.00 น.        ห้องบัวชมพู  โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รุ่นที่ 2 วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 / 13.00-16.00 น.    ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 / 13.00-16.00 น. ห้องห้องหาดใหญ่ ชั้น 1  โรงแรมหรรษา เจบี  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ 4 วันที่ 23-25 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 / 13.00-16.00 น.  โรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

                 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์ NoteBook มาใช้ประกอบการอบรม และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วย พวต.จำนวน 12 หน่วย  การอบรมครั้นี้รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 40  ท่านเท่านั้น

วิทยากรบรรยายโดย คุณชัยวัฒน์  ทีปะนาวิน  กรรมการบริหาร บริษัท วอเทค อาคิเทค จำกัด

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

  • นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 2,000  บาท (รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น)
  • บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท

 

 (ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่

1.คุณกฤษฎา ศรีสว่าง โทรศัพท์ 075-673509 081-4457901  E-mail : grissada@hotmail.com
2.คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532

 

ดาวน์โหลด

กำหนดการ 

ใบสมัคร รุ่นที่ 1 

ใบสมัคร รุ่นที่ 2 

ใบสมัคร รุ่นที่ 3 

ใบสมัคร รุ่นที่ 4  

Facebook Comments

About gris

Check Also

มูลนิธิเตียง และกลุ่มเซ็นทรัล มอบเงิน 1 ล้าน 3 แสนบาทให้แก่ ม.วลัยลักษณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืน

    & …