Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้แทนจากฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ “งานวิชาการรับใช้สังคม”

ผู้แทนจากฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ “งานวิชาการรับใช้สังคม”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.20 น.  ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้แทนจากฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ  ร่วมกับคณะนักวิจัย (คุณปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ และคุณรัชฎา  คชแสงสันต์) จากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.4 0น. ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมดังกล่าว จัดโดย มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

 

Facebook Comments

About พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

Check Also

ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

    & …