Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญ เข้าร่วมประชุม “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในงานประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

ขอเชิญ เข้าร่วมประชุม “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในงานประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และ ศูนย์บริการวิชาการ  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดการประชุมวิชาการ กลุ่มหัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม ในงานประชุมระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10” ในวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.40 น. ณ ห้อง 3310 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง เพื่อเป็นการรับฟังกรอบแนวทางในการเขียนโครงการ เพื่อยื่นของบประมาณในการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญ ตัวแทนของสำนักวิชาต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณาการพันธะกิจสัมพันธ์กับชุมชนประจำปี 2561(28 โครงการ) รวมถึง คณาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวนโยบายการรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผ่าน ศูนย์บริการวิชาการ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ได้ที่ คุณพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์  โทร. 3503, 087-263 5599 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการจัดประชุม

Facebook Comments

About พุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

    & …