Home / ข่าวบริการวิชาการ / สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3

               

          สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์บรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

                โอกาสนี้ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดอบรม ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม หัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน และผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

 

           

               สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับการวิจัย และมีทักษะ ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อเกิดประโยชน์กับการวิจัย การเรียนการสอน และปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 35 ท่าน อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,โรงพยาบาลในภาคใต้ และบุคลากรสายสาธารณสุขในภาคใต้

Facebook Comments

About gris

Check Also

คุณครูทั่วภาคใต้เข้าร่วมพิธีรับมอบบอร์ดฝังตัวอัจฉริยะ KidBright และอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright (อบรมครู)

    & …