Home / ข่าวเก่า / ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม: การใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course)

                  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน: การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 ขั้นก้าวหน้า (Advance Course) สำหรับสถาปนิกวิชาชีพ,วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป โดยจะจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit
  • ควรเป็นผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบ ออกแบบทางด้านงานสถาปัตยกรรม

ค่าลงทะเบียน (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง)

  • สำหรับนักศึกษา อาจารย์บุคลากร ศิษย์เก่าม.วลัยลักษณ์ ท่านละ 1,500 บาท
  • สำหรับสถาปนิกวิชาชีพวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 3,000 บาท

การโอนเงินค่าลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

บัญชีเลขที่ 828-1-14776-8

  • ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

บัญชีเลขที่ 0-5328119462-0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณปรียารัตน์ โทรศัพท์ 062 – 9013254,  075 – 673532

**** โครงการสนับสนุน Notebook สำหรับประกอบการอบรม ****

*** ผู้จบการอบรมจะได้รับหน่วยพวต.12 หน่วย***

          ** รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 25 ท่านเท่านั้น *

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

 

Facebook Comments

About gris

Check Also

ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคใต้ เข้าร่วมโครงการ Coding at school เพื่อรับสื่อการสอนด้านไอที บอร์ด KidBright ฟรี

Facebook Commen …