Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยท้องถิ่น จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยท้องถิ่น ความคิด กระบวนการจัดการ ผลที่เกิดขึ้นและการขยายผล 2.การเคลื่อนไหวต่อรองเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวม การฟื้นฟูทรัพยากรและเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3.กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาในการสร้างพื้นที่การต่อรองและการเข้าถึงทรัพยากรด้วยการเคลื่อนไหวเรื่องการทำนาแบบชีวภาพ การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษสู่การตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง 4.การต่อสู้และการปรับตัวของเกษตรกรจากยุคการทำนา สู่ยุคการทำนากุ้ง และการเข้ามาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเผชิญหน้ากับการเข้ามาของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและการปรับตัวสู่การทำอาชีพที่หลากหลายของครัวเรือน


            นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา เรื่อง เส้นทางการพัฒนา การคิดและสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายของชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยมีวิทยากร ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คุณบรรจง นะแส ดร.อุทัย ดุลยเกษม คุณประสิทธิ์ชัย หนูนวล นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

Facebook Comments

About gris

Check Also

การจัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …