Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม

            เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ผู้แทนจากศูนย์บริการวิชาการ และผู้แทนจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์การสัมมนาการยกระดับความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมิติความหลากหลายของทิศทางการพัฒนา การคิด และการสร้างนวัตกรรม ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยท้องถิ่น จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยท้องถิ่น ความคิด กระบวนการจัดการ ผลที่เกิดขึ้นและการขยายผล 2.การเคลื่อนไหวต่อรองเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวม การฟื้นฟูทรัพยากรและเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3.กระบวนการเคลื่อนไหวของชาวนาในการสร้างพื้นที่การต่อรองและการเข้าถึงทรัพยากรด้วยการเคลื่อนไหวเรื่องการทำนาแบบชีวภาพ การทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษสู่การตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง 4.การต่อสู้และการปรับตัวของเกษตรกรจากยุคการทำนา สู่ยุคการทำนากุ้ง และการเข้ามาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเผชิญหน้ากับการเข้ามาของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและการปรับตัวสู่การทำอาชีพที่หลากหลายของครัวเรือน


            นอกจากนี้ยังมีการสัมมนา เรื่อง เส้นทางการพัฒนา การคิดและสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายของชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยมีวิทยากร ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ คุณบรรจง นะแส ดร.อุทัย ดุลยเกษม คุณประสิทธิ์ชัย หนูนวล นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว โดยมี ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

Facebook Comments

About gris

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

    & …