Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การจัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การจัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         

                 ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และได้รับรหัสหน่วยพัฒนา : 1480102300000 จากสถาบันคุรุพัฒนา โดยมีหน่วยงานที่ร่วมเสนอหลักสูตร ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ดำเนินการร่วมประชุมหารือแนวทางการการจัดตั้งหน่วยพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อจัดทำแบบเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     

Facebook Comments

About gris

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

    & …