Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวลัยลักษณ์ บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” ทะเลสุข คนก็สุข

               ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งเน้นโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สอดรับวิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” โดยนำศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ไปขับเคลื่อนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าศาลา ผ่านการสร้างความร่วมกันกับทุกภาคส่วน ภายใต้ชื่อโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala Model Smart and smile city)
                 จากแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงกำหนดจัดทำโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” พื้นที่หาดเราะ หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีภาคีการร่วมมือประกอบด้วย อำเภอท่าศาลา อบต.ท่าขึ้น ปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมหลักๆ ได้แก่การร่วมมือเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาดให้ความรู้ด้านการจัดการขยะแก่ชุมชนในรูปแบบการเสวนา มีกิจกรรมดนตรี และการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ตลอดจนกีฬาพื้นบ้านซึ่งคาดว่าจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200-300 คน รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมนี้ โดยกำหนดจัดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-19.00 น. ณ หาดเราะ หมู่ที่ 3 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการทะเลสุขคนก็สุข

Facebook Comments

About gris

Check Also

การจัดตั้งหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …