สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วม …

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย spss “ รุ่นที่ 3 Read More »