ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บริการวิชาการรับใช้สังคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
บริการวิชาการรับใช้สังคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
          เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วรวุฒิ  สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ ดร. รุจิกรณ์  รัตนธรรม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในกิจกรรม โควิด-19 กับการเฝ้าระวังตัว ภายใต้โครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสูงบน ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
         กิจกรรมมุ่งเน้นความรู้การเฝ้าระวังตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 การแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโควิด-19 การป้องกัน เฝ้าระวัง และวัคซีน และการจับรางวัลรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนท่าสูงบนให้เป็นต้นแบบสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนพื้นที่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        ทั้งนี้  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการบ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ   สหเวชศาสตร์ มวล. ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ ติดต่อกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืนแท้จริง โดยโครงการนี้มีชุมชนบ้านท่าสูงบนเป็นชุมชนเครือข่ายและเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชนได้ดำเนินการสำรวจความต้องการและปัญหาในเชิงสุขภาพของชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมความคิดซึ่งมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำศาสนา โรงพยาบาล และโรงเรียนเข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เห็นถึงมุมมองของปัญหาในเชิงสุขภาพต่างๆ อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของชุมชนมากที่สุด
        ในปีงบประมาณ 2564 นี้ทางสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จึงดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องรวมทั้งการเพิ่มมิติของกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้นและรูปแบบการบริการวิชาการที่มีความหลากหลายที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การดำเนินโครงการนี้จึงเป็นการดำเนินงานในลักษณะของ Social Engagement ที่ตอบสนองทิศทางของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และการเป็นเลิศสู่สากล

ประมวลภาพกิจกรรม  
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
ลงพื้นที่ให้ความรู้โรคระบาด COVID-19
จำนวนคนดู: 46