ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการเข้ามอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช

      เมื่อวันที่ 9 และ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานจากฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ และฝ่ายประชาสังคมและชุมชน เดินทางเข้ามอบกระเช้าส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราช อันประกอบด้วย

         ผศ.เชาวัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และนายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นายพยงค์ สงวนถ้อย นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร  เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายเกรียงศักดิ์ ศรีไสย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก  นายสมโชค ณ นคร เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายกิตติรัตน์ ชูแสง รักษาการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช นางพนอม เปียกบุตร หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง นายเฉลิมศักดิ์ รัตนะ และนายมนัส สุขเอียด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  นางอรทัย ไชยณรงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม และนายณรงค์ มูสิกสุวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว

          เพื่อความศิริมงคลในการเริ่มทำงาน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2562 ณ หน่วยงานราชการดังกล่าว  เพื่อเป็นการขอบคุณที่หน่วยงานราชการ ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยดีตลอดมา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโอกาสในการร่วมมือกันในอนาคตต่อไป  

จำนวนคนดู: 46