ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp)

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ของประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ซึ่งจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

          ในการนี้ มีนักเรียนในโรงเรียนของท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมาด้วย หากท่านต้องการหนังสือแจ้งผลและรายชื่อ สามารถดาวโหลดได้ตามเอกสารแนบ

จำนวนคนดู: 75