ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu
ขอเชิญอาจารย์ขึ้นทะเบียนนักวิชาการที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

          ขอเชิญ อาจารย์ นักวิชาการ เข้าร่วมขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลังเพื่อรับงานโครงการจ้างที่ปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ในนามของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาเพื่อการว่าจ้างโครงการบริการที่ปรึกษา ทางศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบงานดังกล่าว ขอเชิญผู้สนใจจัดส่งข้อมูลโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณจากภายนอก รวมถึงข้อมูลประวัติและข้อมูลส่วนบุคคล ของคณาจารย์สำหรับการขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา เพื่อเพิ่มสาขาความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกด้าน ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนได้แก่

1. ประวัติของที่ปรึกษา (แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ทุกระดับ
4. ข้อมูลโครงการ (สำเนาสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลง)

          โดยเอกสารทุกฉบับ กรุณารับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า และจัดส่งเอกสารมายังศูนย์บริการวิชาการ เพื่อดำเนินการในการจัดส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำหรับการขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา ต่อไป ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณกฤษฎา ศรีสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ 3509
แบบฟอร์มประวัติที่ปรึกษา

จำนวนคนดู: 28