ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม”

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน การวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้สังคม ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรในเครือข่ายสถาบันภาคใต้ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการดำเนินงานวิชาการรับใช้สังคม อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สังคม การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยายพิเศษ “แนวทางขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบ” และ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับวิสัยทัศน์ หลักในถิ่น ผ่านกระบวนการวิชาการรับใช้สังคม” การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ตามแนวคิด “ต้นไม้แห่งความสุข Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม” ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติอาชีพ มิติสุขภาพ มิติการศึกษา มิติทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมิติสังคมวัฒนธรรม 
          ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพุทธพร ชุมแก้ว ธราพรสกุลวงศ์ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 3503 หรือคุณศรัญญา ทองอยู่ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 3528

จำนวนคนดู: 73