ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เลือกภาษาที่ต้องการ |

Menu
Menu
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum 2019: Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice”

          ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของเภสัชกร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เภสัชกรมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่ตนสังกัดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ “WU Pharmacy Forum  2019: Update and Review on Pharmacotherapy in Pharmacy Practice” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราช   อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนและทบทวนความรู้ทางวิชาการ    ด้านบริบาลเภสัชกรรมที่ทันสมัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสภาเภสัชกรรมในการพัฒนาเภสัชกร

          สมัครเข้าร่วมงานประชุมหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณสันติ บูหลัง  โทร 075-672849  Email santi.bo@mail.wu.ac.th  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่http://pharmacywucpe2019.weebly.com

จำนวนคนดู: 39