ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020)

          ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้)     ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนผู้ผ่านการพิจารณารอบข้อเสนอโครงงาน โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) โดยปีนี้การดำเนินการประกวดในพื้นที่ภาคใต้ มีข้อเสนอโครงงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 326 โครงงาน จากโรงเรียนทั่วภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงงานและให้ความเห็นชอบโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 โครงงาน จาก 8 สาขา ซึ่งทุกโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จะเข้าร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 และนำผลงานที่พัฒนามาร่วมประกวดในรอบนำเสนอผลงานอีกครั้งในเดือนมกราคม 2563 ต่อไป

 

          สำหรับโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ    ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ อันเป็นการยกระดับการศึกษา และผลงานเยาวชนของประเทศไทย  ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงาน จำนวน 8 สาขา ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการ YSC 2020 ขอขอบพระคุณไปยังคณะกรรมการฝ่ายตัดสินผลการประกวดโครงงานทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จำนวนคนดู: 46