ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมประชุม “เตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4

          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 คณะทำงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          การประชุมคณะทำงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 มาประชุมร่วมในแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2563 “ศักยภาพทรัพยากรจากภูผาสู่มหานที” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นประธานในการประชุมจัดเตรียมงานดังกล่าว
       ทั้งนี้ คณะทำงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดไปศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานการเตรียมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และการประชุมวิชาการ ซึ่งฝ่ายคณะอนุกรรมการฝ่ายประชุมวิชาการและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  จะได้ศึกษาความหลากหลายแห่งทรัพยากรธรรมชาติไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6  ต่อไป

จำนวนคนดู: 107