ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการ ใช้แนวคิด OKR ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ

       ศูนย์บริการวิชาการ ได้ใช้แนวทาง OKR หรือ Objective Key Result  พัฒนางานด้านบริการวิชาการ โดยสร้างให้ องค์กรและเจ้าหน้าที่ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและสร้างความท้าทายในการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์บริการวิชาการ  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง OKR  ทางศูนย์บริการวิชาการได้เชิญ ผศ.ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มาให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ OKR ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2562 และ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นำโดย ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ จัดประชุมศูนย์บริการวิชาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมจัดทำ OKR  ของหน่วยงานและของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

จำนวนคนดู: 128