ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระดับนานาชาติ International Training Course “Third Euro-Asian International Short Course on Medium Density Fiberboard”

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมระดับนานาชาติ International Training Course “Third Euro-Asian International Short Course on Medium Density Fiberboard” สำหรับพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง, พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมกาวที่ใช้งานร่วมกับไม้ประกอบ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการกระบวนการผลิต โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เนื้อหาหลักสูตร
          
การอบรมเชิงปฏิบัติการจากความรู้พื้นฐานและการวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรม โดยหลักสูตรจะครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ เครื่องจักรกลและผังโรงงาน การทดสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของ

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียน ท่านละ 20,000 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่าง ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง)

 ระยะเวลาการรับสมัคร

  • ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://wood.wu.ac.th/woodNews/27
รศ.ดร.พรรณิภา เชาวนะ โทรศัพท์ 075-672312, 089-6501156 E-mail: mpannipa@mail.wu.ac.th
นางปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว โทรศัพท์ 075-673532, 075-673509, 081-536 5606  E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com

จำนวนคนดู: 34