ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ศูนย์บริการวิชาได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิตัล (ETO4 : E-testing 4) ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนด้านความรู้และประสบการณ์ให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพครูสูงขึ้น (Teaching Professional Competency) โดยสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามแนวการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ครูต้องมีการพัฒนาคือความสามารถการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากการศึกษาวิจัยนั้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ครูมีความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาผู้เรียน สามารถจัดการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาทุกแห่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของครู ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ในการที่จะนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการวิจัยมาใช้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน การเรียนการสอน และสถาบันการศึกษาโดยรวม ดังนั้นเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารและครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการพัฒนาศักยภาพทางการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการทำผลงานวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          กิจกรรมการฝึกอบรมนั้นประกอบด้วย การบรรยายและการอภิปราย การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างและรับคำแนะนำจากวิทยากร การนำเสนอตัวอย่างโครงร่าง การนำเสนอตัวอย่างรายงานการวิจัย และการฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา

          สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามการสมัครได้ที่ คุณเยาวณีย์ ชูขำ ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 075 673 521,075 673 509,075 673 532 โทรสาร :  075 673 525  และโอนเงิน ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่าง) ไม่รวม  ค่าที่พัก และค่าเดินทาง

          การส่งใบสมัคร/หลักฐานแสดงการโอนเงิน (กรุณาระบุชื่อ–สกุล ผู้สมัครในหลักฐานแสดงการโอนเงิน)

  1. ผ่านไลน์ ID 0629013254
  2. โทรสาร หมายเลข 0 7567 3525
  3. E-mail: yaowanee.ch@wu.ac.th
  4. หรือ บรรจุซองส่งไปรษณีย์ ได้ที่ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้บริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา รรมราช 80160
จำนวนคนดู: 59