ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ“การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R - STAT” รุ่นที่ 1

          ศูนย์บริการวิชาได้กำหนดจัดโครงการ“การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R – STAT” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิตัล (ETO4 : E-testing 4) ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R-STAT รวมทั้งมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล สามารถเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม R–STAT ได้อย่างถูกต้องแบบมุ่งเป้าการใช้งานได้จริง โปรแกรม R-STAT เป็นโปรแกรมที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับวงการวิชาการระดับโลกเหมาะสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยตั้งแต่ระดับสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จนถึงงานวิจัยระดับชาติและงานวิจัยระดับนานาชาติ

          ดังนั้นสถิติจึงมีความจำเป็นต่อการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สายสังคมศาสตร์ สายเศรษฐศาสตร์ และสายคุรุศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์) ที่มีความจำเป็นต้องใช้สถิติ สาเหตุหลักที่สำคัญที่จัดอบรม เพื่อให้เพิ่มองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ในการที่จะนำมาใช้ตอบตามวัตถุประสงค์และสมมติฐาน และรู้จักเทคนิคในการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประมวลผลและ              การวิเคราะห์ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อทางราชการหรือการวิจัยมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาก็ต้องใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุนี้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R – STAT

          สำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2563 หรือสอบถามการสมัครได้ที่ คุณเยาวณีย์ ชูขำ ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ : 075 673 521,075 673 509,075 673 532 โทรสาร :  075 673 525  และโอนเงิน ค่าลงทะเบียนสำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่านละ 2,500 บาท และผู้สนใจทั่วไป ท่านละ 2,700 บาท (ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่าง) ไม่รวม  ค่าที่พัก และค่าเดินทาง       

การส่งใบสมัคร/หลักฐานแสดงการโอนเงิน (กรุณาระบุชื่อ–สกุล ผู้สมัครในหลักฐานแสดงการโอนเงิน)

  1. ผ่านไลน์ ID 0629013254
  2. โทรสาร หมายเลข 0 7567 3525
  3. E-mail: yaowanee.ch@wu.ac.th
  4. หรือ บรรจุซองส่งไปรษณีย์ ได้ที่ โครงการ“การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม R-STAT”รุ่นที่ 1 ศูนย์บริการวิชาการ อาคารวิจัย ม.วลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
จำนวนคนดู: 91